Wróć do listy

Separacja

Przypisy ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w art. 611 – 61 6  regulują instytucję separacji. Najważniejszą przesłanką orzeczenia separacji przez Sąd jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Zgodnie z brzmieniem art. 61 1 § 1 KRiO:
Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.


Sąd ustala który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, chyba że małżonkowie zgodnie oświadczą, iż wyrażają zgodę na separację bez orzekania o winie.
Orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwód lecz małżonkowie mogą złożyć wniosek o zniesienie separacji. W wyniku zniesienia separacji przez Sąd ustają jej skutki.

Sprawy o separację podobnie jak o rozwód rozpoznają właściwe Sądy Okręgowe. Opłata sądowa w sprawie o rozwód i separację wynosi 600 zł. (art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych  w sprawach cywilnych).