Wróć do listy

Rozwód

Przypisy ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w art. 56-61 regulują instytucję rozwodu. Przepisy te wskazują przesłanki materialno - prawne dopuszczalności orzeczenia przez właściwy Sąd powszechny (Sąd Okręgowy ) rozwodu.

Najważniejszym warunkiem bez którego nie jest możliwe orzeczenie rozwodu przez Sąd jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zgodnie z brzmieniem art. 56 § 1 KRiO: Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Po orzeczeniu przez Sąd rozwodu ustaje małżeństwo stron postępowania. Sąd ustala który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, chyba że małżonkowie zgodnie oświadczą, iż wyrażają zgodę na rozwód bez orzekania o winie.

W wyroku rozwodowym Sąd ustala: czy stronom przysługuje władza rodzicielska, w jaki
sposób ma być wykonywana, sposób kontaktów z dzieckiem, wysokość alimentów na dziecko i ewentualnie na małżonka nie uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia,
sposób korzystania ze wspólnego mieszkania itp.