Wróć do listy

Podział majątku po rozwodzie


W wyniku orzeczenia przez sąd rozwodu małżeństwo między małżonkami ulega rozwiązaniu. Oznacza to, że rozwód rozstrzyga o stosunkach osobistych (rozwiązuje więzi osobiste) pomiędzy małżonkami. Z reguły rozwód nie rozstrzyga kwestii majątkowych tj. podziału majątku małżonków.

Najczęstszym sposobem podziału majątku małżonków jest postępowanie o podział majątku wspólnego rozwiedzionych małżonków.

Trzeba pamiętać, że wszystko co posiadają małżonkowie automatycznie nie należy do ich majątku wspólnego. Każdy z małżonków ma również swój majątek osobisty.

 
Składniki majątku osobistego są wymienione w art. 33 k.r.o. Zgodnie z treścią tego przepisu  do majątku osobistego małżonka należy m.in.: 
- przedmioty majątkowe nabyte przez małżonka przed zawarciem
  związku małżeńskiego,                      
- przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę,
  chyba że spadkodawca   postanowił inaczej,
- przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania
  osobistych potrzeb   jednego z małżonków.

Wobec tego w podział majątku byłych małżonków nie będzie obejmował w/w przedmiotów majątkowych zaliczonych do kategorii majątku osobistego małżonków.

Co do zasady udziały w majątku wspólnym małżonków są równe.

Jednak zgodnie z treścią art. 43 § 2 k.r.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustalenia nierównych udziałów uwzględniających stopień przyczynienia się małżonków do powstawania majątku wspólnego. Przy ustalaniu stopnia przyczynienia się do powstania majątku bierze się również pod uwagę nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.  

Podsumowując w ramach postępowania o podział majątku wspólnego rozwiedzionych małżonków należy ustalić co wchodzi w skład majątku wspólnego. Ponadto warto rozważyć kwestie ustalenia nierównych udziałów.
 
Nasza kancelaria reprezentując klientów skutecznie dąży do uzyskania jak najbardziej korzystnego dla klienta podziału majątku wspólnego.